Conference Papers by E. John


E. John
PLAY & CODE - Eine Serious Game basierte Lernplattform
DeLFI 2019 - Die 17. Fachtagung Bildungstechnologien, 16.-19. September 2019, Berlin, Gesellschaft für Informatik e.V., 2019
URL, DOI, RIS, BibTex