Data Set by G. Jagusch


K. Biernacka, S. A. Danker, C. Engelhardt, K. Helbig, S. Hendriks, J. Jacob, G. Jagusch, G. Lanza, et al.
Metadatenschema für Schulungsmaterialien zum Thema Forschungsdatenmanagement
Zenodo, 2020
metadata metadata schema metadata standard teaching materials research data management
DOI, RIS, BibTex